2016 Class Winners

Class Name ID No.
1 Edward Duan 89221953
01A Matthew Li 89178478
01B Joshua Tromans 89221405
01C Athena Deng 89164332
01D Davy Lau 89184970
02A Serena Tan, Raymond Dong 88921608
02B Miguel Villarica, Eric Zhang 89055637
02D Maria Chernets, Kirill Kudriavtsev 88922444
02E Maureen Luo, Grace Luo 89145165
03D Joey Zhang, Lawrence Tan 88961054
03E The Spring Quartet - Eva Kamimura, Madison Lam, Aishwarya Goyal, Fan Yang 88876507
04A Serena Tan, Bob Zhang, Raymond Dong 88921608
05A Jenna Liang 89255025
05B Emmanuel Chen 89184536
05C Andrew Lu 88573271
05D Emily Wu 88947179
05E Cynthia Midori Chow 89056499
05F Joyce Xi 89176696
05G Ashley Liu 89215934
05I Joyce Li 89145302
05J Leonidas Zhang 89035630
05K Sharlene Huynh 89183698
110 Sydney Whalen 161699
140B Natalie and Alistair - Natalie Leong, Alistair Leong 89184764
140E Irina Kim and Emily Yau 88959883
150A Olive Bodel 89055607
150B Emily Leung 89103214
150C Omer Murad 89213858
150D Maia Hoile 88840232
150E Cameron Andres 89221207
150F Lyrie Murad 89214272
150G Sophia Strang 89214059
151A Zara Thomas 89044183
151B Aria Krilanovich 88629388
151C Omer Murad 89213858
151D Katherine Bos 89144401
151F Lyrie Murad 89214272
151G Megan Li 88354186
152A Isabelle Hui Bon Hoa 88053272
152B Avy Crowchild 89200190
152C Roshaan Saulnier 89213082
152D Jaxon Jensen 88877366
153A Meghna Lohia 89029499
153B Ian Culling 89053193
153C Roshaan Saulnier 89213082
153D Jaxon Jensen 88877366
154A Sydney Whalen 161699
154B David Matthews 89211997
155A Jada and Kathleen - Jada Breslaw, Kathleen Yao 89054215
155C Ashley & Thomas - Thomas Kok, Ashley Pistilli 89216441
155D Rheanna Philipp, Charlotte Anderson 89000670
155F Victoria Porter and Isabelle Hui Bon Hua 89103677
160A Rheanna Philipp 89000670
160B Monica Hou 88647227
200 Xiaotian Wang 89047881
201 Kurt Ward-Theiss 89223020
202 Ryan Hofman 89222542
203 Emily Yau 88959883
204 Ryan Hofman 89222542
207 Kurt Ward-Theiss 89223020
210 Ryan Hofman 89222542
300A Meghna Lohia 89029499
300B Roshaan Saulnier 89213082
301A Diana Agasian 89184577
301B Annalysa Tylor 89222550
302A Isabelle Hui Bon Hoa 88053272
303A Meghna Lohia 89029499
303B Annalysa Tylor 89222550
304A Monica Feng 89179174
305A Diana Agasian 89184577
305B Annalysa Tylor 89222550
306A Fionn Lyons 88919675
308A Diana Agasian 89184577
308B Roshaan Saulnier 89213082
400A Emily Leung 89103214
400B Grace Nyce 88535045
400C Moe Kida 88099764
400D Kevin Chen 88820303
400E Claire Bidulka 88695024
400F Jillian Tam 89102831
401A Helen Xu 88911126
401B Kevin Chen 88820303
401C Lyrie Murad 89214272
402 Emily Leung 89103214
402A Grace Nyce 88535045
402B Sarah Cao 88910230
402C Diana Andrews 89142355
402D Lyrie Murad 89214272
402E Jordana Goddard 89103363
403A Jillian Tam 89102831
405A Kathleen Yao 88999519
406A Matthew Jiang 89218100
406B Sophia Golnaraghi 88594372
500A Ethan Haoran Yang 89145182
500B Mason Wang 88837621
500C Derek Li 89146118
500D Shida Yuan 89063251
500E Eleanor Lam 89128721
500F Harry Cheng 88693984
502A Adrian Kan 89061728
502B Max Chen 89222199
502C Rhea Zhu 89222560
502D Alesha Chan 89218343
502E Jonah Ezekiel 89062338
502F Bryan Chen 89217562
503A Rowan Szekely 89194895
503B Lucius Wang 89045615
503C Rowan Muggli-Manson 88820173
503D Tony Yihan Shi 89058143
503E Jasian Permata Manurung 89223055
503F Saloni Arya 89141439
504A Desmond To 89191456
504B Hart Zawadiuk 89220736
504C Caeden Jun Kai Lau 89183844
504D Tony Yihan Shi 89058143
504E Victoria Zhang 89098523
504F Edden Asmoucha 88903464
505A Joanna Wong 89182340
505B Claire-Ann Yan 89199238
505C Ealleen Chen 89035183
505D Jonathan Weng 88735936
505E Victoria Zhang 89098523
505F Gabriel Kennedy 89103221
506A Kerui Chen 88916982
506B Lisa Yu 89060816
506D Evangeline Wong 89219316
506E Victoria Zhang 89098523
506F Mayya Chaykina 88695033
507A Ruiyi Chi 89182894
507B Kara Chan 89170978
507C Rowan Muggli-Manson 88820173
507D Yoga Kinasih 89184380
507E Emma Liu 88319015
507F Stephanie Zhuang 89144305
508A Eric Liu 88796032
508B Julia Fan 89167899
540B Charlene Ausa 161694
540D Elsie Chan 88832878
541A Tiffany Chou 88647233
542A Hannah Burns 89199470
542B Kaira Yoshida 89183483
543B Katelyn Cheng 89177878
544B Katelyn Cheng 89177878
544D Alexa Reimer 89199296
544F Silke Billings 89040326
547B Cyrenius Yuen 88805983
547C Erika Liu 89183822
547F Honoka Shoji 89144580
547G Alexa Reimer 89199296
585A Kaira Yoshida, Cyrenius Yuen 88805983
590A West Coast Harp Ensemble 88832878
595A Orpheus & Musa - Honoka Shoji, Kitty Shao 89144580
600A Graydon Baker 88963420
600B Hana Kuri 89217876
600C Adam Sun 88963237
602A Wesley Tsui 89131515
602B Tian Cheng (Michael) Li 89139032
602C Nina Wang 88495967
603A Jade Wong 89128881
603B Felix Fung 89128284
603C Austin Ng 89184345
604A Eric Zhang 89211141
604C Felicia Zhou 89100253
605A Jennifer Lin 89103204
605B Yuzu Saito 88962042
605C Austin Ng 89184345
606A Eric Zhang 89211141
606B Crystal Peng 89143329
606C Austin Ng 89184345
607A Eric Zhang 89211141
607B Yuzu Saito 88962042
607C Nina Wang 88495967
608A Carmen Nga Man Wong 89104874
608B Crystal Peng 89143329
608C Mika Shimmura 89223665
609 Adam Sun 88963237
700A Cynthia Midori Chow 89056499
700B Athena Deng 89164332
700C Carter Johnson 89187001
701A Cynthia Midori Chow 89056499
701B Mimi (Jasmine) Ye 89218167
701C Natalie Lo 89062680
702A Allice Wang 88949805
702B Andy Liang 88693125
702C Andrea Pedro 89221675
703A Georgia Tuhten 89217758
703B Arthur Wang 89179639
703C Natalie Lo 89062680
704A Leonidas Zhang 89035630
704B Lee-Ann Segal 89032918
704C Shirley Jin 89178104
705A Jeannine Tong 88193748
705B Athena Deng 89164332
705C Natalie Lo 89062680
706A Felix Chan 88725883
706B Noah Ha 89184337
706C Jenny Ma 89146233
707A Yuliya Taustsiak 89139221
707B Davy Lau 89184970
707C Joyce Xi 89177345
708A Georgia Tuhten 89217758
708B Lin Kai Zhang 88531294
709A Teson Lui 88861109
709B Edward Tang 89256269
709C Andrew Hung 89062886
710A Patrick Zhang 89053894
710B Cherry Sun 89223077
711A Mandy Cao 88413182
711B Kiryll Parfyonov 89182430
711C Daniel Tong 89217551
712B Markus Masaites 88821218
712C Carter Johnson 89187001
713A Kiryll Parfyonov 89182430
713B Lin Jie Zhang 89046631
714A Matthew Li 89178478
714B Athena Deng 89164332
715 Athena Deng 89164332
716A Tiffany Shay 88418336
716B Markus Masaites 88821218
716C Jenny Ma 89146233
801A Sophie Xia 88901039
801B Cheng Jun Li 89218253
801C Coco Zhang 88948022
803A Kareen Huang 89056218
803B Charisma Chang 89124063
803C Ryan Lee Chang 88949607
804A Gabrielle Liu 89093025
804B Norah Mix 89027591
804C Cameron Andres 89220984
805A YinChen Zhong 89145021
805B Ian Mo 89224011
805C Nicole Leung 89043505
806A Timothy Li 89185471
806B Norine Bao 89220439
806C Yubin Kim 89047266
807 Eric Gao 89162625
808A Kareen Huang 89056218
808B Hilary Chan 89222787
808C Ally (Chaeyeon) Yi 89221965
809A Ashley Cai 89060545
809B Jaden Cheah 88944264
809C Jason Yu 89145082
810A John Liang 89062060
810B Corina Deng 89168942
810C Nerissa Wen 89046920
811A Corina Deng 89168942
811B Kai Jun Zhuang 89183969
812A Emily Hua 89102853
812B Yeonsol Lee 89145916
812C Yubin Kim 89047266
821A Charles Yan 89045609
821B Tony Tan 89001523
821C Shannon Lawrence 88248759
821D Jinsol Lee 89145208
822A Kai Chow 89220015
822B Zi Min Zhu 89185730
822C Nicholas Belluk 89163525
823A Rosalind Wang 89053192
823B Sean Gao 89160642
824A Lily Yan 89184010
824B Zi Min Zhu 89185730
825A Allice Wang 89146012
825B Nicholas Belluk 89163525
826A Rosalind Wang 89053192
826B Hannah Park 89177920
827A Phoebe Cheng 89062620
827B Sean Gao 89160642
828A Katherine Zheng 89221818
829A Kai Chow 89220015
829B Vincent Lee 89222427
829C Sean Gao 89160642
829D Nicole Schmidt 88767198
829E Vincenzo Iormetti 89035064
865 Royce Richert 89221811
866 Royce Richert 89221811
868 Royce Richert 89221811
869 Royce Richert 89221811
870A Julian Haranghy 161713
870C Mia Krezeski 89103439
870D Eva De Zwart 89042725
870E Amanda Ho 89181899
870F Kevin Pon 88999772
870G Congxiaojian Li 161709
871A Jessica Chen 89183003
871B Jianhao Zhao 89051381
871D    
872A Yolanda Zhang 89144627
872C Aija Tso 88817103
872E Carl Cenerelli 89040069
872F Sadie Malmberg 89214913
872G Jennifer Lim 89047227
872H Liam MacIntosh 89144585
873A Linus Fong 88996251
873C Ryan Wang 89090401
873E Megan Cheng 89144963
873F Nathan Kwok 89025954
873G Kyle Sum 89269296
874B Bradley Mah-Young 89217907
874C Tiffany Shiao 89053217
876A Sophie Ibbetson-Lyon 89257928
876B Megan Cheng 89144963
876C Suji Yang 89061901
877A Yolanda Zhang 89144627
877C Catherine Mah-Young 89217709
877E Oliver Su 89144897
877F Constantine Yannakoulias 89184491
878C Jennifer Lim 89047227
878D Howard Chen 89211651
878E Liam MacIntosh 89144585
879C Eileen Tian 89222445
879E Megan Cheng 89144963
879F Jennifer Lim 89047227
879H Liam MacIntosh 89144585
881A Daniel Young 89215439
881B Toby Mar 89002898
881C Shane Young 89222764
881D Dylan Yee 88665043
881E Davin Mar 89002858
882 Heather Chester 89223226
883B Davin Mar 89002541
884A Johnny Huang 89103138
884B Davin Mar 89002541
884D Christian Bailey 89222489
889B GO Duo - Gillian Mok, Olivia Chan 89098984
889C Mars - Davin Mar, Toby Mar 89002541
889D Double Trouble - Samantha Chan, Isabel Miller 89103646
889F Adam Dressel, Evan Ishii-Delukas 88630961
889I C&K Music No. 9 - Curtis Wei, Ashly Cai 89219696
889J Doris Woo, Kevin Yuan 161708
889K Tyra Gunara, Charlene Leung 89222754
889L AliSam - Samantha Chan, Alexandra Chan 89103646
889M Salish Sea Duet - Sophia Walters, Elise Walters 89143859
893A Jilian and Friends - Fumiyuki Okochi, Kenta Okochi, Jilian Tolzmann 89178281
896A Celli Beans - Mia Krezeski, Aija Tso, Tasmin Carlow-Ujiie 89184634
896B To the Power of Three - Rosemary Crane, Norine Bao, Gabrielle Haslett 89212877
896C VAM Viola Ensemble - Davin Mar, Heather Chester, Shane Young, Dylan Yee 89222802
896D Quartetto Colore - Sarah Yang, Isabel Lago, Nicole Schmidt, Liam MacIntosh 88766410
897A C&K Music No. 4 - Albert Chen, Mengze Wang, Kevin Ye, Susie Cao Jia, Jessica Hua, Coco Li, Malisa Zhou, Joanna Zhu, Sophie Zhang, John Liang, Rain Zhai, April Liu, Kareen Huang, Ole Ho 89123289
897B C&K Music Ensemble No. 15 - Michael Shu, Weihao Wang, Eric Fang, Steven Chen, Jeffery Lin, Serena Chen, Dennis Zhao, Angela Wong, Hailey Chen, Sephanie Ji, Nicholas Pan, Ethan Lee 89219088
897C C&K Music Vanstrings - Lucy Li, Denny Ho, Amy Wang, Norman Kong, Monica Song, Jessica Song, Raymond Liu, Jessica Yuan, Martin Huang, Nerissa Yi Wen, Kathy Xu, Narisa Song, Henry Wang, Katherine Zheng, Margaret Yan 89061594
897D C&K Music No. 7 VTC - Hannah Wen, Leon Wen, Lucas Liu, Larence Li, Michelle Niu, Hao Shi, Linda Chen, Chris Song, Lucy Li, Raymond Liu, Ethan Lee, Angus Chan, Colin Chen, Eric Wang 89046897
900A Ray Zhou 89004124
900B Rachel Wei 89236515
900C Andrea Lin 89222288
900D Christina Wei 88810814
900E Georgia Tuhten 89217161
900F Eunice Park 89223765
901A Christina Wei 88810814
901B Eunice Park 89223765
901C Grace Hou 89140087
902A Ray Zhou 89004124
902B Cheng Yue (Laura) Li 89178642
902C Kelly Li 89062545
903A Smile Chow 88960002
903C Georgia Tuhten 89217161
905A Ariel Ziqian Wang 88735693
905B Georgia Tuhten 89217161
905C Kelly Li 89062545
905D Eunice Park 89223765
908A Ariel Ziqian Wang 88735693
909A Georgia Tuhten 89217161
910B Eui Gyeom Choi 89061983
910C Dana You 89098299
910D Dee Gabrielle 89070213
910E Justin Tung 89052236
911B Harry Xie 89184149
911C Eric Wang 89183251
912A Eui Gyeom Choi 89061983
912B Jiachen Xu 88923890
912C Jack Li 161705
914A Francis Sadleir 89059892
914B Jack Li 161705
914C Steven Zhang 88834392
915B Omar Kassam 89221751
915C Grace Hou 89140087
915D Alex Chernata 89053875
918A Jiachen Xu 88923890
918B Steven Zhang 88834392
919A Harry Xie 89184149
919B Steven Zhang 88834392
920 Jack Li 161705
927C Erika-Shaye Gair 89181015
927D Edward Cheng 89143562
929B Mykhaylo Biloborodov 161715
929D Edward Cheng 89143562
932B Erika-Shaye Gair 89181015
934A Lollipop Girls - Cheng Yue (Laura) Li, Michelle Wang 89178642
934B Surrey Youth Symphony - Cynthia XinTong Cui, Jegan Ganesan 89222602
935A GVY Saxophone Ensemble - Harry Xie, Eric Wang, Harrison Liu, Charles Zha, Justin Tung 89185373
935B VAM Flute Trio - Nathaniel Lum, Anya Murray, Sophie Riftin 89222223
1101E Lucy Sitong Ling 89046205
1101H Esther Lu 89047093
1101I Sarah Wang 89144287
1101J Angela Si Meng Zhu 88865899
1201G Zouyu Chen 88924054
1222 Jason Yin 89046280
1301F Hanwei Guo 89057379
1301G Annabelle Woo 89057102
1301J Qu Zheng 89057961
1501 Evergreen Guzheng Ladies - Iris Liu, Mona Liu, Bella Li, Vicky Ding 89258646
1601 YC Guzheng Ensemble - Angela Si Meng Zhu, Aleza Zheng, Ya Zheng, Emily Leung, Yue Chen, Alice Peiying Wu, Elaine Chen, Amy Gao 89044393
2000A Henry Tongbo Wang 89042705
2000B Hazel Szekely 89154343
2000C Aaron Kroeker 89060498
2001A Peter Lu 89002501
2001B Hazel Szekely 89154343
2001C Aaron Kroeker 89060498
2001D Sara Sheikholeslami 88373336
2002A Peter Lu 89002501
2002B Hazel Szekely 89154343
2002D Sara Sheikholeslami 88373336
2100 Raymond Tian 89092621
2100A Chaolin Wang, Natalie Tsvetkov 88580062/89100714
2100B Maia Greco 161706
2100D Brandon Krezeski 89036678
2100E Michael Ibsen 89144456
2200D Yu Peng 88579513
2200E Justin Yan 89164899
2200I Luis Angel Medina Rodriguez 89222384
2300A Natalie Tsvetkov 89100714
2300B Hazel Szekely 89154343
2300D Yu Peng 88579513
2300F Luis Angel Medina Rodriguez 89222384
2300H Xukun Liu 87921563
2400H Xukun Liu 87921563
2401H Xukun Liu 87921563
2500A David Liu 89038844
2500B Flora Huang 89046903
2500D Brandon Krezeski 89036678
2500E Jacob Ollivier 89082528
2500G Michael Ibsen 89144456
2500I Xukun Liu 87921563
2600A Chaolin Wang 88580062
2600B Hazel Szekely 89154343
2600D Hazel Szekely 89154343
2600G Xukun Liu 87921563
2700A Kenn Du 161696
2700E Steven Guo 89222975
2800 Galina Guitar Studio - Steven Guo, Yifan Hao, Eugene Choi 89222975